artikel

Marit Normasdotter: ”Botkyrka går före i miljöfrågorna”

I dagens budgetdebatt i kommunfullmäktige talade Marit Normasdotter (V) om arbetet i tekniska nämnden.

Ordförande, ledamöter, åhörare och webbtittare,

Vill börja med att säga att om jag hade kunnat skulle jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019–2021.

Marit Normasdotter (V)

Vi har stått inför stora utmaningar de senaste åren. En stor del av Botkyrkas fastighetsbestånd är byggt under miljonprogramsområdenas era. Och är nu i dåligt skick och är i stort behov av omfattande renoveringar eller rent av bytas ut. Detta ställer höga krav på Tekniska förvaltningen och det förutsätter djärva och innovativa beslut från politiken. Jag tycker denna budget ger oss förutsättningar till just det. Vi ska bland annat ta fram nya rutiner kring rivning av fastigheter där miljö och klimathänsyn står i första rummet.

Det har väl inte gått någon förbi att kommunens ekonomiska förutsättningar har varit ansträng det senaste året. Detta har resulterat i att alla nämnder och då också tekniska har fått ett sparbeting på 2%. Men med ett noggrant och välgenomtänkt arbete har vi skapat förutsättningar för att klara av det utan att tänja på kvaliteten på det vi producerar.

Men för att klara av alla utmaningar som vi står inför de kommande åren är jag glad att kommunfullmäktige idag kan ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden en tilläggsbudget för att bland annat kunna fullfölja VA-utbyggnaden i Sibble och Kagghamra. Och att vi äntligen ska få fart i dagvattenhanteringen i norra Botkyrka. Och en del andra projekt som är viktiga för att hålla en god kvalitet på Botkyrkas blå värden och ge förutsättningar för en tillfredställande lokalförsörjning.

I den här budgeten får även Tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen att ta fram en ny internhyresmodell. Detta för att skapa förutsättningar för att arbeta med lokaleffektivisering genom att skapa en lokalbank.

Kommunfullmäktige har gett Tekniska förvaltningen i uppdrag att bygga 13 nya förskolor. Detta har kommit igång och denna budget ger oss förutsättningar att fortsätta detta arbete. Vi får också uppdrag att bygga en ny gruppbostad, hela tiden med de högsta klimat- och miljökrav.

Botkyrka ska fortsätta att gå före när det kommer till miljö och klimat.

Marit Normasdotter

Kopiera länk