artikel

Kommunens plan för Hallunda och Norsborg

Ikväll sammanträder kommunfullmäktige i Botkyrka för första gången detta valår. Förutom svar på en hel del interpellationer, motioner och medborgarförslag behandlas flera andra viktiga ärenden. Däribland utvecklingsprogrammet för Hallunda-Norsborg som anger riktningen för såväl den sociala som fysiska utvecklingen som vi vill se i stadsdelen framöver.

Programmet har tagits fram efter en tids faktainsamlande och dialog med boende i stadsdelen. Tidigare har ett liknande arbete genomförts i Alby, Tullinge och Fittja.

– Det är centralt att vi skapar förutsättningar för mer jämlika uppväxtvillkor i våra stadsdelar. Även i Hallunda-Norsborg är det en prioriterad uppgift. Satsningar på jobb och utbildning är nyckeln och andelen ungdomar som fullföljer sin gymnasieutbildning ska öka, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet och vice ordförande i Botkyrka kommuns demokratiberedning.

Mats Einarsson och Kerstin Amelin.

I ärendet ges samtliga nämnder i uppdrag att återkomma med åtaganden om hur de kan bidra till att förverkliga ambitionerna i utvecklingsprogrammet. Samhällsbyggnadsnämnden har ett stort ansvar för platsens fysiska utveckling framöver.

– En utgångspunkt för arbetet med stadsplanering i Hallunda-Norsborg är att ta till vara de stora gröna värdena som finns på platsen. Närheten till Mälaren och till historiska miljöer som den kring Botkyrka kyrka måste tas tillvara, säger Kerstin Amelin, ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige och ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Vänsterpartiet anser att utvecklingen måste ske på ett sätt som är anpassat till de som bor i stadsdelen. För hyresgästerna i området har kommunala Botkyrkabyggen ett särskilt ansvar för att genomföra upprustningar på ett sätt som inte gör det för dyrt för de boende.

– Ingången i detta arbete måste vara att alla som idag bor i området ska kunna och vilja bo kvar. När vi ser förbättringar i siffrorna för den genomsnittliga levnadsstandarden i området så vill vi att den ska bero på att de boendes sociala villkor har förbättrats och inte genom så kallad gentrifiering. Det vill säga att vissa tvingas flytta medan bara människor med högre inkomster ska kunna flytta in. Utvecklingsprogrammets sociala fokus ger en bra grund för att det ska bli som vi vill, säger Kerstin Amelin som också sitter i Botkyrkabyggens styrelse.

Läs mer: Handlingarna i detta ärende finns på kommunens hemsida.

Kopiera länk