artikel

Botkyrka behöver fler boendeplatser

På måndagens sammanträde i vård- och omsorgsnämnden lämnade Vänsterpartiet in ett särskilt yttrande i ärendet som handlade om boendeplanen för 2019-2027:

”Botkyrka har länge haft brist på både bostäder med särskild service enligt LSS och platser på vård- och omsorgsboende. Trots en uttalad ambition att bygga bort dessa brister visar boendeplanen för 2019-2027 att problemet är långt ifrån löst, och att våra planerade ny- och ombyggnationer är klart otillräckliga. Förvaltningen noterar att man nu ser en ökning i antalet personer som står i kö för vård- och omsorgsboende samtidigt som det är svårt att hitta externa platser inom Storstockholmsområdet. Man anser att det råder stor osäkerhet när det gäller tidplanen för färdigställande av planerade nya vård- och omsorgsboenden inom kommunen. Befolkningen förväntas växa under planperioden, och då särskilt grupperna äldre med behov av plats på vård- och omsorgsboende och personer med behov av bostad med särskild service. Man konstaterar att om riskerna som finns med ny- och ombyggnationerna inom kommunen blir verklighet innebär det att det under nästan hela planperioden kommer att finnas större efterfrågan av än tillgång till boendelägenheter. Man påpekar vikten av god framförhållning i planeringen och behovet av långsiktiga befolkningsprognoser för att kunna matcha tillgång och behov.

Anders Pemer och Marit Normasdotter är Vänsterpartiets representanter i vård- och omsorgsnämnden.

Samtidigt vet vi att efterfrågan på dessa typer av bostäder kommer att öka även i resten av regionen och att det därför kan förväntas bli både svårare och dyrare att hitta bostäder utanför kommunen för våra medborgare med behov av stöd, vård och omsorg. Vänsterpartiet anser därför att det vore lämpligt att planera för viss överkapacitet i det egna beståndet. På så vis skulle vi avsevärt minska risken för att inte kunna tillgodose våra medborgares behov inom kommunen och kanske även kunna hjälpa grannkommuner som i framtiden riskerar att befinna sig i samma ogynnsamma situation som vi själva upplevt under en längre tid.”

Marit Normasdotter (V)
Anders Pemer (V)

Kopiera länk