artikel

Slå vakt om kvinnojourernas viktiga arbete!

Botkyrka har tillsammans med övriga Södertörnskommuner gjort en upphandling av s.k. skyddat boende för personer som misshandlats i hemmet eller hotats på annat sätt. Anbuden granskas nu och något beslut om tilldelning har inte fattats än. Det här har kvinnojourerna reagerat starkt emot.

I Dagens Samhälle nr 8/2019 skriver Zandra Kanakaris, Olga Persson och Jenny Westerstrand, bl.a.:

”Att välja att konkurrensutsätta och skapa en ny marknad är ett ideologiskt beslut som får stora konsekvenser för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. (…) Kvinnojourerna är den aktör som har längst erfarenhet och störst kunskap på området, och kvaliteten på jourernas stöd har lovordats i granskningar. De idéburna jourerna har också en avgörande funktion som röstbärare för kvinnor och barn. (…) Privata eller kommunala aktörer har inte den avgörande funktionen. De privata företagen har inte bidragit till att förändra lagstiftningen. (…)”

De avslutar: ”Det slutliga mandatet ligger hos den politiska ledningen, och landets kommuner står nu återigen inför ett vägval: att rasera eller fördjupa relationen med de ideella kvinnojourerna. Att sluta långsiktiga avtal mellan kvinnojour och kommun är att ta ansvar, sätta våldsutsatta kvinnor och barn främst och garantera att dras röster fortsätter att höras.”

Mats Einarsson (V)

Vänsterpartiet har alltid satt stort värde på kvinnojourerna och har i riksdagen drivit igenom ett ökat statligt stöd. Men lagstiftningen på området är extremt snårig. Upphandlingslagen kolliderar med socialtjänstlagen som i sin tur krockar med kvinnojourernas ideella verksamhet. Samtidigt som riskkapitalister ser ännu ett område med profitmöjligheter.

På ett kommande fullmäktigemöte kommer en interpellation från mig till socialnämndens ordförande, Niklas Gladh (MP) att diskuteras. Botkyrka ska inte medverka till att undergräva kvinnojourernas viktiga arbete och jag vill veta vad den politiska ledningen tänker göra för att istället utveckla samarbetet med och stödet till Botkyrka Kvinnojour.

Mats Einarsson
Gruppledare och ledamot i socialnämnden,
Vänsterpartiet Botkyrka

Kopiera länk