artikel

Utlys klimatnödläge i Botkyrka kommun!

Runtom i världen demonstrerar miljontals människor för en politik som tar klimatkrisen på allvar. Vänsterpartiet vill att Botkyrka kommun gör som många städer och länder världen över och utlyser klimatnödläge. Följande är en motion som Vänsterpartiet lämnat in till kommunfullmäktige:

”I Parisavtalet 2015 beslutade världens nationer att gemensamt arbeta för att planetens medeltemperaturökning skall begränsas till max 1,5 grader. Utifrån de åtgärder som hittills utlovats tyder dock i nuläget ingenting på att detta mål kommer att nås. I stället är vi på väg mot en katastrofal upphettning på mellan 3 och 5 grader.

Kerstin Amelin (V) är en av undertecknarna till motionen.

Även vid en begränsad uppvärmning står Stockholmsregionen och därmed Botkyrka kommun inför ett nödläge. SMHI:s klimatscenario för Stockholms län visar att dricksvattnet för två miljoner människor hotas när havsytan stiger och saltvatten tränger in i Mälaren. Klimat- och sårbarhetsutredningen slår fast att allvarliga infektionssjukdomar som borrelia, denguefeber och badsårsfeber kommer att hota medborgarnas hälsa. Risken för dödliga värmeböljor, översvämningar och stormar ökar, samtidigt som kvaliteten på vatten och luft blir allt sämre. Våra konsumtionsmönster gör oss starkt importberoende, och vi har inga möjligheter att försörja vår växande befolkning med lokalproducerade livsmedel när krisen är ett faktum inom den globala matproduktionen. En fjärdedel av Stockholms skärgård kommer att försvinna med ökade havsnivåer, troligen redan under våra barns livstid.

Den pågående globala upphettningen innebär att vi befinner oss i ett krisläge, och vi måste börja agera därefter.

I många städer världen över har man därför utlyst ett klimatnödläge. För en tid sedan blev Storbritannien första land med att låta parlamentet utlysa klimatnödläge. Det är en idé som framgångsrikt förts upp på agendan av klimatrörelsen Extinction Rebellion, som vill använda ett sådant nödläge som ett startskott för en mer handlingskraftig omställning.

Att utlysa klimatnödläge är en viktig symbolisk handling. Den signalerar insikt, engagemang och en strävan att bygga en värld som våra barn och barnbarn kan fortsätta att leva i. Mycket av arbetet med den gröna omställningen handlar om att skapa medvetenhet om problemet och uppslutning bakom lösningarna. Att Botkyrka kommun utlyser klimatnödläge skulle visa på hur allvarlig och brådskande situationen är, men de vackra orden måste åtföljas av en resolut handlingsplan. Sammantaget skulle en utlysning av nödläge, en åtgärdsplan och en informationskampanj hjälpa till att skapa uppslutning bakom en offensivare klimatpolitik.

Lokala myndigheter måste axla sitt ansvar och kommer att spela en avgörande roll i kampen för att nå en global krislösning. Allt fler länder, städer och kommuner världen över deklarerar nu klimatnödläge och det är hög tid för Bot-kyrka kommun att göra detsamma.

Mot bakgrund av det anförda yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar följande:

• Att i likhet med FN:s klimatpanel IPCC och hundratals städer och länder världen över erkänna att vi befinner oss i ett klimatnödläge och att det varar tills världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås
• Att ta fram en handlingsplan som svarar mot klimatnödläget och redogör för de åtgärder som kommunen vidtagit eller planerar för att uppnå 1,5-graders-målet
• Att granska pågående och planerade projekt och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att allt arbete är kompatibelt med 1,5-gradersmålet, även om det kräver omprövning av tidigare fattade beslut
• Att tillsätta en vetenskaplig klimatpanel för att vägleda och utvärdera kommunens arbete mot 1,5-gradersmålet
• Att utveckla samarbete med andra kommuner nationellt och internationellt för att stärka vår kompetens och optimera våra insatser
• Att ta kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning tills högre instanser tar sitt fulla ansvar
• Att kommunen årligen redovisar alla vidtagna åtgärder för att uppnå 1,5-gradersmålet, samt den kända eller uppskattade effekt som arbetet resulterat i”

Klicka här för att ladda ner motionen som pdf.

Kopiera länk