artikel

Melki (S) föreslår undervattensbygge – V skeptiska

Vänsterpartiet yrkar att kommunen bör ge negativt planbesked för projekt Kajkanten när samhällsbyggnadsnämnden har sitt nästa möte. Bygget planeras vid Tullingesjön – på en plats som i framtiden riskerar att ligga under vatten och som pekats ut som ett riskområde för ras och skred.

Kerstin Amelin (V), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, blev förvånad när hon såg att Gabriel Melki (S) i sitt ordförandeförslag förespråkade ett positivt planbesked trots de många risker som pekas ut i underlaget. Platsen är Botkyrkas förmodligen mest kända riskområde för ras och skred och ligger inom ett område som på grund av klimatkrisen riskerar att ligga under vatten i framtiden.

– Botkyrka har tidigare varit kända för att ligga i framkant vad gäller samhällsplanering med avseende på klimatkrisens effekter. Det här projektet är dock ett oroväckande exempel på motsatsen, säger Kerstin Amelin.

Vänsterpartiet anser att det är dags att ta klimatkrisen på allvar och att all samhällsplanering måste ske så att samhället blir motståndskraftigt mot extremväder och havsnivåhöjningar. I det här fallet handlar det om risken för att Mälaren, som Tullingesjön är förbunden med, i framtiden blir en havsvik.

Vänsterpartiets yrkande i ärenden lyder enligt följande:

”Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar om positivt planbesked för Tumba 7:154, Kajkanten.

Kerstin Amelin (V).

Vi behöver bygga fler bostäder i kommunen, och det föreslagna läget kan vid en första anblick förefalla mycket attraktivt. Tomten ligger alldeles i Tullingesjöns strandlinje, i direkt anslutning till egna bryggor och med cykelavstånd till både Tullinge och Tumba centrum. En del av tomten är redan bebyggd. På en annan del finns förorenad mark som skulle behöva saneras, vilket skulle ske om det blev aktuellt att bebygga tomten.

Men platsen ligger redan idag inom översvämningsriskområde för Mälaren och inom de av SGU utpekade aktsamhetsområdena inom kommunen. I kommunens klimat- och sårbarhetsanalys pekas området ut som särskilt ”erosionsbenäget”. Platsen har också ett särskilt utsatt läge vid extrem nederbörd, s.k. ”100-årsregn”, som förväntas bli mer vanligt förekommande som en följd av den pågående klimatförändringen.

För en månad sedan publicerade FN:s klimatpanel IPCC en expertrapport om haven och kryosfären. I rapporten konstateras att havsytan nu stiger dubbelt så fort som under 1900-talet, och att takten accelererar. I Stockholms-regionen motverkas havsnivåhöjningen till viss del av landhöjning, men vi kan ändå räkna med att Mälaren kommer att bli en havsvik före 2100. Detta innebär att vi måste vara beredda på att även Tullingesjöns yta höjs med c:a 1,5 m i detta tidsperspektiv, vilket innebär att den föreslagna platsen inte bara riskerar att översvämmas periodvis, utan sannolikt kommer att ligga under vatten permanent inom en överskådlig framtid.

Vänsterpartiet anser att det vore oansvarigt att planera för bostadsbebyggelse i det aktuella läget, och att det är vilseledande av kommunen att ge positivt planbesked för ett område som med mycket stor sannolikhet kommer att stå under vatten inom ett sekel.

Jag yrkar att nämnden beslutar om negativt planbesked för Tumba 7:154.”

Läs handlingarna här.

Kopiera länk