artikel

V delvis nöjda med skärpning kring fossilinvesteringar

Vänsterpartiet föreslog i en motion att kommunen bör sluta ha placeringar i bolag som sysslar med fossilindustri. Majoriteten i Botkyrka har nu återkommit med ett förslag på ny placeringspolicy som innehåller en skärpning i rätt riktning. Vänsterpartiet är delvis nöjda med detta men påpekar att det finns kvar att göra innan kommunen nått en tillräcklig ambitionsnivå.


Motionen från Vänsterpartiet debatterades i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i torsdags. Moderaterna yrkade avslag med hänvisning till att avkastning bör prioriteras och av diskussionen framgick att Jimmy Baker (M) kunde tänka sig investeringar även i vapenindustri.

Vänsterpartiet ansåg att klimatomställningen är betydligt mer prioriterad än vad som i stunden ger bäst avkastning. Men även om man ängslas för avkastningen så finns det goda argument för att vända fossilbolagen ryggen, ansåg bland annat Ronnie Anderson (V) i fullmäktigedebatten:

– Fossilbolagen är inte framtiden, de är döende. Kommunens pengar borde investeras i det som är hållbart, sa Ronnie Anderson.

Ronnie Andersson (V) deltog i debatten.

Kerstin Amelin (V), vice gruppledare och kommunfullmäktigeledamot skrev följande motivering till varför Vänsterpartiet yrkade bifall till vår motion:

Ärende 143 Svar på motion – Kommunen måste investera i klimatomställning i stället för oljebolag (V)

Det är naturligtvis mycket positivt att kommunen har sett över sina placeringar utifrån Botkyrka kommuns klimatstrategi (2009) sedan motionen skrevs (2016). Då vi (2019) befinner oss i ett klimatnödläge och den samlade vetenskapliga expertisen råder oss att vi har mindre än 10 år på oss att stabilisera den globala uppvärmningen vid det överenskomna målet 1,5° kunde man önska att detta arbete prioriterats något högre.

Kerstin Amelin (V)

Det är glädjande att kommunens nya reviderade placeringspolicy kommer att redogöra för kraven gällande våra placeringar ”på ett tydligare sätt”. Det finns dock skillnader mellan formuleringarna i motionssvaret och i den föreslagna placeringspolicyn som borde adresseras.

Motionen yrkar också att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att via SKL verka för att pensionsförsäkringen KPA ska avinvestera sina placeringar i fossila bolag. Motionssvaret nämner att Botkyrka kommun avser ”fortsätta verka för minskad miljöpåverkan genom sina påverkanskanaler inom SKL och deras bolag”, men det framgår inte hur kommunen har agerat eller planerar att agera och det finns inget åtagande att verka specifikt för att KPA skall avveckla sina investeringar i fossilindustrin. I tjänsteskrivelsen framgår det att KPA fortfarande investerar i oljeindustrin och i bolag med stor påverkan på klimat och miljö, vilket innebär att kommunens påverkansarbete inte har varit tillfredsställande och det föreslagna uppdraget därför fortfarande är aktuellt.

Jag yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Läs handlingarna i ärendet.

Kopiera länk