artikel

Kerstin Amelin: ”Klimatnödläge kräver att vi tänker om”

Kerstin Amelin (V), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, höll detta anförande i samband med kommunfullmäktiges budgetdebatt.

Vi befinner oss i ett nödläge. Om vi inte lyckas bromsa den globala upphettningen och massutrotningen av arter på jorden inom mindre än ett decennium så väntar katastrofala konsekvenser. Jag talar inte om andra människor, någon annanstans, någon gång i en avlägsen framtid. Jag talar om konsekvenserna för oss själva här hemma i Botkyrka, inom vår egen livstid.

Botkyrka fortsätter att växa, vi blir allt fler och vi bygger bostäder, arbetsplatser, samhällsservice och infrastruktur så fort vi hinner. Behoven finns här och nu, vi måste bygga här och nu. Alla har rätt till en egen bostad, en trygg försörjning, möjligheter till utbildning, rekreation, utlopp för kreativitet och social utveckling. För att skapa ett socialt hållbart samhälle måste vi utveckla den fysiska miljön, och social och ekonomisk hållbarhet är också förutsättningar för ekologisk hållbarhet.

Kerstin Amelin (V)

Vi är vana att fokusera på det som finns här och nu, och låta någon annan hantera de stora hoten mot mänskligheten, som klimatförändringen. Men nu förstår vi att problemen inte kommer att lösas av någon annan – vi måste ALLA vara med om vi skall lyckas. Och även om vi skulle lyckas uppnå Parisavtalets ambitioner så håller planeten redan på att förändras. Vi måste börja anpassa vår fysiska miljö för att klara havsnivåhöjning, extremväder och livsmedelsbrist.

Vi måste tänka om, och hitta sätt att tillfredsställa dagens behov utan att skapa förödelse i morgon. Vi skall inte bygga bostäder som med stor sannolikhet kommer att ligga under vatten inom några få decennier. Vi skall inte bygga ännu fler köpcentra och motorvägar på jordbruksmark, eller skövla den stadsnära naturen som binder kolet vi släpper ut och där vi finner den känsliga biologiska mångfalden som är en förutsättning för vår matproduktion. Vi måste tänka om.

Vi befinner oss i ett nödläge, och omställningen borde ha börjat för länge sedan. Därför måste vi stanna upp och granska projekt som redan påbörjats. Vi måste vara beredda att ompröva beslut som vi fattade innan vi… fattade.

I den S-ledda borgerliga majoritetens budgetförslag tillförs Samhällsbyggnadsnämnden 10 miljoner för detaljplanearbete, huvudsakligen relaterat till utveckling av handels- och företagsområdet Södra Porten. Det är dags att pausa detta arbete tills att en granskning av projektets miljö- och klimatkonsekvenser har gjorts. Därför väljer vi att omfördela 10 miljoner från samhällsbyggnadsnämndens föreslagna driftram för 2020, till ett antal åtgärder som skapar social hållbarhet i kommunen här och nu. Därmed får vi bästa möjliga förutsättningar att också skapa långsiktig ekologisk hållbarhet.

Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets förlag till mål och budget.

Kopiera länk