artikel

Marit Normasdotter: Nej till avgift för boendestöd!

Marit Normasdotter (V), ledamot i vård- och omsorgsnämnden, höll följande anförande i samband med budgetdebatten i kommunfullmäktige.

Ordförande ledamöter åhörare,

Botkyrka kommun står inför stora ekonomiska utmaningar, det är en bild vi i Vänsterpartiet delar med majoriteten. Den stora skillnaden ligger i hur vi väljer att prioritera för att hantera dessa utmaningar. Under flera år har vi nu haft effektiviseringskrav på hela kommunens verksamhet och då också såklart på vård och omsorgsnämndens område. Det har lett till stora underskott och med åtföljande besparingsåtgärder, vilket i sin tur har hämmat det angelägna utvecklingsarbete som under en tid bedrivits.

Marit Normasdotter (V)

Men vi har nu kommit till vägens ända. Det går inte att effektivisera mera utan att verksamheten försvagas på ett sätt som drabbar både medarbetare och brukare. Ytterligare åtstramningar i detta läge riskerar att få allvarliga konsekvenser. Och därför höjer nu Vänsterpartiet nämndens budgetram för att undvika den planerade generella besparingen.

Vård- och omsorgsförvaltningen har äskat 800 000 kronor för att anställa en projektledare som skall implementera privatisering av delar av kommunens hemtjänstverksamhet. I förslaget till mål och budget skall denna ytterligare belastning hanteras inom existerande driftram, samtidigt som 10 miljoner kronor reserveras i medel till kommunstyrelsen och fullmäktiges förfogande för ökade kostnader till följd av denna ”valmöjlighet”. Vi i Vänsterpartiet motsätter oss detta förslag på det skarpaste. Vi anser att skattepengar ska användas till att gynna medborgarna och personalen, inte åka ner i privata aktieägares fickor. Och att under det rådande ekonomiska läget göra dessa prioriteringar är ytterst oansvarigt. Detta är inte socialdemokratisk politik, utan detta är borgarnas politik.

Vidare kan vi se att bland de effektiviseringar som föreslås finns en minskning av antalet korttidsplatser inom äldreomsorg. Detta menar majoriteten innebär en besparing på tre miljoner då insatsen ersätts med insatser i hemmet. Det är svårt att se hur sådana insatser skulle kunna både tillgodose behovet på ett tillfredsställande sätt och samtidigt resultera i en så omfattande besparing. En viktig funktion med korttidsboende är just att få insatser utanför hemmet, och vi väljer därför att inte ta med denna åtgärd i vårt budgetförslag.

Det finns flera saker som är bekymmersamt med det nya budgetförslaget från majoriteten och som särskild drabbar våra mest hjälpbehövande och resurssvaga brukare och det handlar om att vi riskerar en höjning av egenavgiften inom hemtjänsten.  Många äldre har låg pension och då i synnerhet kvinnor. Och detta kan innebära en helt orimlig kostnadshöjning för den enskilda.

Majoriteten inför också en egenavgift för boendestöd. Den grupp klienter som verkligen behöver boendestöd kan många gånger vara svåra att motivera att ta emot denna hjälp. Många har dålig uppfattning av sitt eget behov och vill gärna klara sig själv även om det inte fungerar så bra. Att då lägga på ett ytterligare hinder som en egenavgift skulle vara, är jag orolig för att flera tackar nej till denna insats. Detta kommer att resultera försämrad psykisk hälsa. Men kan också i värsta fall äventyra det egna boende.

Så därför mina vänner föreslår jag bifall till Vänsterpartiets välfinansierade budgetförslag.

Kopiera länk