artikel

Mats Einarsson: ”Vi kan inte skydda människor med kartläggningar”

Mats Einarsson (V), ledamot i socialnämnden, höll följande anförande i samband med kommunfullmäktiges budgetdebatt.

Ordförande,

Socialnämndens uppdrag är ett av kommunens viktigaste, såväl ur ett medmänskligt perspektiv som ur ett strikt ekonomiskt. Den alltid omdiskuterade, ofta kritiserade, socialtjänsten, är för tusentals människor en räddning och en väg tillbaka till ett värdigt, självständigt liv. Det kan kanske inte mätas i pengar, men när vi misslyckas, när unga väljer eller lockas in i ett liv i kriminalitet, allt för ofta ett kort liv, då kostar det samhället ofattbara summor. Enligt en beräkning kostar en enda gängkriminell individ samhället 23 miljoner kronor under en femtonårsperiod. Motsvarande kostnader kan beräknas för den som fastnar i drogmissbruk. Socialt arbetet och i synnerhet förebyggande socialt arbetet är inte bara ovärderligt för dem som får stöd och hjälp, det är också extremt ekonomiskt fördelaktigt för samhället.

Mats Einarsson (V)

Botkyrkas socialtjänst har fortfarande ett gott rykte i Socialsverige. Men frågan är hur länge. Behoven och arbetsuppgifterna växer snabbare än budgetramen. Effektivisering ska bli lösningen. Men när det inte går att effektivisera mer, då är det nedskärningar som återstår. Och vad kan man skära ner på? Det som inte är lagstyrt. Det vill säga det förebyggande arbetet. Vi riskerar att skapa mångdubbelt större kostnader i framtiden om vi snålar på det sociala området.

Det är där vi står nu. I budgetarbetet beräknade socialnämnden de ökade kostnaderna för insatser som inte kan väljas bort till över 40 miljoner kronor utöver föreslagen ram. Av dessa har majoriteten beviljat en halv miljon för arbetet mot spelmissbruk.

Socialnämnden ha ett effektiviseringsbeting på 10 miljoner. Men bara ett par av de åtgärder som planeras kan ses som effektiviseringar. Det är istället sådant som nedskärning av öppna förskolan (för övrigt en av de viktigaste förebyggande verksamheterna), avgift för boendestöd och höjda hyror.

Majoriteten föreslår att socialnämnden kartlägger hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka och att en organisation för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utreds. Det är utmärkt, men samtidigt nekas socialnämnden de 8 miljoner som man menar saknas för placeringar på grund av våld i nära relationer. Vi kan inte skydda människor med kartläggningar och organisationsscheman.

Vänsterpartiets budgetyrkande innebär att socialnämndens ram ökas med 21,6 miljoner kronor. Därmed undviks bl.a. nedskärningen av öppna förskolan, avgifter för boendestöd och hyreshöjningar och nämnden får förutsättningar att även i fortsättningen klara av de insatser som hela vårt samhälle är beroende av.

Kopiera länk