artikel

Pia Carlsson: ”V vill satsa på den öppna fritidsverksamheten”

Pia Carlsson (V) deltog i kommunfullmäktiges kultur- och fritidsdebatt. Läs hennes anförande här.

Ordförande, ledamöter, åhörare,

Då och då nämns nya fritidsgårdar som en idé för att fånga upp de ungdomar som annars hade riskerat att hamna på glid. Det är en god tanke. Men det räcker inte att ha många fritidsgårdar om de inte håller tillräckligt god kvalitet. Kultur- och fritidsnämnden har länge känt till behovet av att satsa på de anställda på Botkyrkas fritidsgårdar, bland annat för att minska personalomsättningen utan kunna behålla personalen och satsa på deras kompetensutveckling.

Pia Carlsson (V)

Den största skillnaden mellan Vänsterpartiets förslag och det som har lagts av majoriteten handlar om en satsning på just den öppna fritidsverksamheten. Vi föreslår precis som förra året att fem miljoner kronor läggs på att kvalitetssäkra verksamheten genom bland annat förbättrad personalsituation och utökade öppettider på sommaren.

Kultur- och fritidsnämnden har i flera år pekat på behovet av ett tillskott för detta ändamål. Det är hög tid att vi också genomför en sådan satsning!

Andra skillnader mellan oss i Vänsterpartiet och majoriteten är att vi inte vill skära i bibliotekens mediabudget. Vi tillför 750 000 kr för att få bort den föreslagna nedskärningen. Om man vill förbättra särskilt ungas läs- och språkfärdigheter och öka läsandet, som det står i majoritetens Mål och budget. Då är det ju fel att minska på bibliotekens utbud av böcker. Det medför ett torftigare utbud och därmed mindre stimulans att läsa.

Den typen av nedskärningar riskerar att vara början på slutet för en biblioteksverksamhet som varje gång ligger i topp när Botkyrkaborna får svara på medborgarenkäten.

Till sist så vill jag nämna att Vänsterpartiet föreslår att åtgärden om sänkt uppräkning av föreningsbidrag mildras, att en utredning startar om hur Komtek, den kommunala teknikskolan, skulle kunna starta igen och att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda införandet av ett hyresfritt nyttjande för barn- och ungdomsverksamhet i de kommunala anläggningar som hyrs via kultur- och fritidsförvaltningen.

Jag yrkar bifall på Vänsterpartiets förslag till mål och budget.

Kopiera länk