artikel

Därför slöjd i skolan!

Att makt över naturen ska erövras genom kunskap var en upplysningens idé. När slöjd, år 1878, skrevs in i svensk skola betonades, jämte det handfasta skapandet, ämnets moraliska värden – fostran i respekt för ”ärligt och noggrant utfört arbete”. Samtidigt, med insikt i att även politisk makt vilar på kunskaps lagrar, restes debatten kring arbetar- och bondbarns bildning.

Den kommunala skolans värdegrund heter sekulär, jämställd och demokratisk. Slöjden är ett målstyrt kravkomplex kring idéutveckling, processval och kritisk reflektion. Eleven ska greppa hållbarhet, kulturella uttryck och egen design. Fortsatt, implicit kring elevdisciplin och budget, debatteras fördelning av kunskapsträdets frukt.

Skolmatt? Schackbrädet på bilden är tillverkat i slöjden på Storvretskolan.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. (Skolverket 2018)

Att locka fram lust och kreativitet är förstås varje lärares utmaning. Att disciplin – tyglad ”ställa in sig i ledet” – hämmar både kreativitet och eget ansvar visste Sokrates då han inför domen att ställa sin frihet i maktens tjänst, tömde giftbägaren år 399 f.v.t. Ett halvsekel senare utvecklar Aristoteles pedagogiken med insikten om att rättvisa jämte frihet från tvång är grundläggande för att befria och verkliggöra förmågans rätta potential.

Tungt släpar slöjden lärdomens kors, timrad ur en nedhuggen apel, där den lögn som skilt kropp från själ – teoretisk vetande från praktisk kunnande – spikats fast. Upplysningen om att hjärnan är en kroppsdel och kunskap funktionen av sinnliga intryck och muskler i arbete – att kreativt skapande är såväl abstrakt som konkret – vandrar långsamt genom skolans korridorer.

Klassamhället fast förankrat / utanförskapets öar växer / förtätas – i vindpinad skärgård. / Utbildning är segregerad / orättvist marginaliserad retirerar / didaktiken ut ur pedagogens rum. / Kunskap och makt / två sidor av samma mynt. / Frågan brinner i dag! / Vilket vapen ska barnet dra?

Ivan D Kamiyasu (V)
Ersättare i kultur- och fritidsnämnden och slöjdlärare på Storvretskolan i Tumba

Texten har i förkortad form tidigare publicerats som insändare i Mitt i Botkyrka.

Kopiera länk