artikel

Satsning på suicidprevention blir verklighet

Igår kväll sammanträdde vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka. Glädjande var att ett ledamotsinitiativ från Vänsterpartiet om en satsning på suicidprevention bifölls. Nu blir det utökade utbildningsinsatser för personal inom exempelvis hemtjänsten kring psykisk ohälsa. Läs om vårt förslag här:

Vi i Vänsterpartiet är mycket bekymrade över den ökade ensamheten bland våra äldre. Detta är ju ett problem som vi har känt till länge men som har försvunnit från agendan p.g.a. den pågående pandemin. Det kommer larmrapporter hela tiden, senast den 9 maj i Aftonbladet.

Marit Normasdotter (V), ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

Den ökade ensamheten för med sig många allvarliga konsekvenser där förhöjd suicidrisk är en av de allvarligaste. Därför bör både medvetandet och kunskapen om suicidprevention hållas aktuella bland våra medarbetare. Att
ställa de rätta frågorna och ta hand om svaren kräver detta.

Den pågående Covid-19 pandemin har troligen lett till ännu mera ensamhet då många har förlorat partners och vänner i pandemins fotspår och även isoleringen har satt sina spår hos vår äldre befolkning.

Medarbetare inom äldreomsorgen har sällan fått utbildning inom det här området, eftersom vård-och omsorgsutbildningen brukar vara inriktad på antingen äldrevård eller mentalvård. Men även personer som lider av psykisk ohälsa hamnar med tiden ofta inom äldreomsorgen. Detta medför att hemtjänstpersonal och de som arbetar på särskilt boende får hantera personer med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, där destruktiva, depressiva och
aggressiva tendenser ofta finns med i bilden. Det är inte helt ovanligt att personalen möter personer som uttrycker att de vill ta sitt liv eller hotar att göra det. Våra brukare med hemtjänst särskild utsatta när det gäller ofrivillig ensamhet. Många gånger är de enda medmänniskor dessa träffar hemtjänstpersonalen. Därför behövs utbildningsinsatser kring psykisk ohälsa och suicidprevention och då i första hand riktad till hemtjänstpersonalen.

Vänsterpartiet föreslår därför vård- och omsorgsnämnden besluta:

att nämndens inriktningsbeslut för Äldreomsorgslyftet 2021-2022 (VON 2020-11-19) kompletteras med utbildningsinsatser kring psykisk ohälsa och suicidprevention riktad till omsorgspersonalen och då i synnerhet medarbetare inom hemtjänsten.

Marit Normasdotter (V)
ledamot i vård- och omsorgsnämnden

Läsa alla handlingar i nämndärendet här.

Kopiera länk