artikel

V vill skydda Tullingesjöns strand

Majoriteten vill bygga en sammanhängande gångväg runt Tullingesjön, en idé som kan låta trevlig för första ögonkastet, men som är både mycket dyr, stör djurlivet och ger förhållandevis låg nytta då sjön till stora delar redan är tillgänglig. Såhär skriver Kerstin Amelin (V) i ett yrkande i samhällsbyggnadsnämnden:

”I tjänsteskrivelsen beskrivs Tullingesjön helt riktigt som en av Botkyrkas pärlor. Utmed och i närheten av sjöns stränder finns många olika naturtyper och kulturhistoriskt viktiga platser. Här finns relativt orörda naturområden, jordbrukslandskap, skogbeväxta berg, raviner, branta klippor, sandstrand och våtmark. På den östra sidan är sjön mycket tillgänglig, med bilvägar, gång- och cykelstråk och badplats. På den västra sidan finns mer svårtillgängliga områden där flora och fauna har möjlighet att frodas mer ostört.

Kerstin Amelin (V)

Att omgärda hela sjön med en strandnära väg och spänger skulle sannolikt bli förödande för många av de djur och växter som lever i och vid vattnet. Vi vet att vi måste vara mycket restriktiva när vi exploaterar naturmark eftersom den pågående förlusten av biologisk mångfald är ett akut hot mot ekosystemet, jordbruket och i förlängningen vår egen framtid. De spänger vid Maden som föreslås i etapp 1 av projektet är en meningslös åtgärd eftersom denna del av Tullingesjön redan är mycket tillgänglig, samtidigt som de skulle vara direkt skadliga för ekosystemet i strandkanten.

De 400 000 kr som föreslås avsättas till en utredning av projektet och de uppskattningsvis 100-125 miljoner kronor som man uppskattar att vägen skulle kosta bör i stället användas till åtgärder som syftar till att minska vår påverkan på ekosystem och klimat.

Jag yrkar avslag på ordförandeförslagets andra sats.”

Kerstin Amelin (V), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer om ärendet i samhällsbyggnadsnämndens handlingar.

Kopiera länk