artikel

Det behövs fler platser på vård- och omsorgsboende

Nyligen tog vård- och omsorgsnämnden ställning till lokalbehovsplanen för 2021-2030. Vänsterpartiet anser att ambitionen är för låg vad gäller att ta fram tillräckligt med platser på vård- och omsorgsboende och bostäder med särskild service enligt LSS.

I Botkyrka har vi länge haft ambitionen att kunna erbjuda platser på vård- och omsorgsboende i alla kommundelar, så att så många som möjligt skall kunna bo kvar i sin närmiljö även när det inte längre är möjligt att möta ett ökat omsorgsbehov i det egna hemmet. Men planerna skjuts hela tiden längre och längre fram medan vi i stället fortsätter att köpa externa platser på vård- och omsorgsboende och bostäder med särskild service enligt LSS.

Marit Normasdotter och Therese Karlsson är Vänsterpartiets representanter i vård- och omsorgsnämnden.

Lokalbehovsplanen för 2021 – 2030 visar tydligt att vi fortsätter i samma anda och att det alltså inte finns någon ambition att möta behovet inom kommunens egen verksamhet. I stället för att planera för ett utökat antal
boendeplatser i egen regi kommer vi att vara beroende av tillgången på en osäker marknad där efterfrågan bestämmer priset och målet om att våra medborgare skall kunna bo kvar i sin närmiljö förefaller helt bortglömt.

Samtidigt vet vi att efterfrågan på dessa typer av bostäder kommer att öka även i resten av regionen och att det därför kan förväntas bli både svårare och dyrare att hitta bostäder utanför kommunen för våra medborgare med behov av stöd, vård och omsorg. Vänsterpartiet anser därför att det vore
lämpligt att planera för viss överkapacitet i det egna beståndet. På så vis skulle vi avsevärt minska risken för att inte kunna tillgodose våra medborgares behov inom kommunen och kanske även kunna hjälpa grannkommuner som i framtiden riskerar att befinna sig i samma ogynnsamma situation som vi själva upplevt under en längre tid.

Marit Normasdotter (V), ledamot i vård- och omsorgsnämnden
Therese Karlsson (V), ersättare i vård- och omsorgsnämnden

Kopiera länk