artikel

Vänsterpartiet vill se återstart för välfärden

I Vänsterpartiet Botkyrkas budgetförslag för 2022 satsas totalt 56 miljoner kronor mer på förskola/skola, äldreomsorg och social verksamhet än vad den S-ledda majoriteten föreslår. Syftet är att ge välfärden en återstart efter tre års nedskärningar.

För första gången den här mandatperioden presenterade den S-ledda majoriteten nyligen en budget utan nedskärningar, något Vänsterpartiet tycker är mycket glädjande. Däremot kompenseras inte nämnderna för de besparingar som skett de senaste tre åren och när valåret passerat räknar den sittande majoriteten återigen med neddragningar från år 2023 och framåt.

– Vänsterpartiet vill nyttja det ljusnande ekonomiska läget till att ge den pressade välfärden en återstart, något som både kommunens personal och medborgare förtjänar efter en svår pandemitid, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet Botkyrka.

Mats Einarsson (V), gruppledare

Vänsterpartiets satsningar innebär både generella tillskott till nämnderna och konkreta förbättringar av välfärden. Bland annat vill V att den nattöppna förskolan ska öppna igen, att en satsning genomförs på att öka andelen barn som går i förskola och att socialnämnden ges förutsättningar att klara sitt viktiga förebyggande arbete.

Vänsterpartiet yrkar även på att de delar av majoritetens investeringsplan som drabbar miljön försvinner till förmån för klimatinvesteringar. Totalt rör det sig om 32 miljoner kronor för konstgräsplan på Brantbrinks IP samt gångväg och bryggor runt Tullingesjön som vi vill stryka från majoritetens förslag. I stället vill vi satsa på energieffektiviseringar samt till inledande investeringar i förnybar energiproduktion i egen regi, till exempel i form av en solcellspark.

– Klimatomställningen är akut och kommunens investeringar måste bidra till den istället för att stora pengar läggs på projekt där naturen tar skada, säger Mats Einarsson.

Satsningarna finansieras i förslaget genom exploateringsintäkter och vissa omdisponeringar i budgeten samt en skattehöjning på 26 öre.

Vänsterpartiet har en politik på riksnivå som hade gett kommunerna bättre förutsättningar att klara välfärdens finansiering utan kommunala skattehöjningar. Läs mer om vår inställning till kommunalskattehöjningar via budgetlänken nedan.

Läs hela Vänsterpartiets budgetyrkande genom att klicka här.

Vänsterpartiets förslag till budgetramar, skillnad mot majoritetens förslag

Utbildningsnämnden, +24 miljoner kronor (mkr)
Vård- och omsorgsnämnden, +19 mkr
Socialnämnden, +13 mkr
Arbetsmarknads och vuxenutbildning, +5 mkr
Kultur- och fritidsnämnden, +3,5 mkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, +2,25 mkr
Kommunstyrelsen, +2 mkr
Teknik- och fastighet, +0,5 mkr
Samhällsbyggnadsnämnden, -0,035 mkr

Kopiera länk