artikel

Bekir Uzunel: ”Krävs rejält utökade resurser”

Bekir Uzunel (V), ledamot i utbildningsnämnden, talade under budgetfullmäktige den 25 november. Här är hans anförande.
Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.
Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. Kvaliteten i verksamheten ska alltid vara så hög att målen kan uppnås oavsett var verksamheten bedrivs och oavsett vilken huvudman som bedriver den. Likvärdighet betyder inte likformighet eller lika mycket resurser utan hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov – skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. I grunden handlar skolans likvärdighet om att en elevs möjlighet att lyckas i skolan inte på ett systematiskt sätt ska bero på elevens familjebakgrund, var i landet eleven bor eller vid vilken skola eleven går.
Skola och utbildning spelar en helt central roll i samhället, som utbildare, som förmedlare av grundläggande demokratiska värden och för att fostra oss till samhällsmedlemmar.
För den enskilda individen spelar den en avgörande roll för möjligheterna i livet.
Varje tid strävar efter att skapa den skola som svarar mot det omgivande samhällets krav på kunskaper och färdigheter men använder den också som ett instrument för att skapa en önskvärd framtida samhällsutveckling.
Goda förutsättningar för utbildning innebär bättre möjligheter att stoppa barn och ungdomar från att hamna snett i livet.
Trots dessa evidensbaserade kunskapen om skolan är eleverna inte nöjda, medarbetarna är inte nöjda, föräldrarna är inte nöjda och politikerna är inte nöjda.
Sett ur ett historiskt perspektiv är utvecklingen av Botkyrka kommunskolors likvärdighet över tid tyvärr inte positiv. I stället för att bli alltmer likvärdig verkar utvecklingen t.o.m. vara negativ. Familjebakgrundens betydelse för skolresultaten är stor och har dessutom ökat under de senaste 20 åren och kopplingen mellan elevers förutsättningar och skolans kvalitet är över lag svag.
 Vilken skola elever går på har betydelse för resultaten.
Men, den kanske mest slående trenden i våra skolor är den kraftigt ökade spridningen i skolornas kunskapsresultat sedan början av 1990-talet.
Det räcker tyvärr inte att ha höga ambitioner, god vilja eller små justeringar i budgeten, utbildningen är underfinansierad i Botkyrka kommun och för det förändring krävs radikala åtgärder i form av rejält med utökade resurser, att staten behöver ta ett större ansvar att markandsskolan avskaffas och lärarna får rimliga arbetsvillkor innan de säger upp sig som barnmorskor på Södersjukhuset.
Kopiera länk