artikel

Skydda värdefull natur vid Kassmyraåsen

På kvällens möte i samhällsbyggnadsnämnden behandlas frågan om ett programsamråd inför planerat bostadsbyggande vid Kassmyraåsen. Kerstin Amelin (V) skriver följande i ett särskilt yttrande till nämnden:

”Behovet av bostäder, särskilt klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror, är stort och det är viktigt att Botkyrka fortsätter att ta ansvar för att utveckla lämpliga platser i kommunen så vi kan skapa goda boendemiljöer i samklang med naturen.

Kerstin Amelin (V). Foto: Hannah Amelin

Kassmyraåsen består av känslig och värdefull natur såväl som områden som är mer lämpade för ny bebyggelse. Det är vår förhoppning att samrådsprocessen skall leda fram till ett planprogram som utvecklar platsen på ett positivt sätt med hänsyn till dessa känsliga miljöer. Vi anser till exempel att området runt Trollsjön och bäcken behöver bevaras och att det är olämpligt att bygga söder om slutet på Hästmossevägen. Större hänsyn behöver också tas till de rödlistade arter som hittats i området.

Mer allmänt är det av stor vikt att äldre trädbestånd bevaras för att främja den biologiska mångfalden, kolinlagring och andra ekosystemtjänster. Miljökonsekvensbeskrivningens bedömning är att förslaget i sin nuvarande form leder till betydande påverkan på yt- och grundvatten. För att minska denna konsekvens bör man överväga att minska omfattningen av exploatering inom området.”

Kerstin Amelin (V)
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden

Kopiera länk